To empower through the language of music. ”

— Feezarelli